page_banner

சான்றிதழ்

பாதுகாப்பு ஆடை சான்றிதழ்

Screenshot of the registration letter on the website

இணையதளத்தில் பதிவு கடிதத்தின் ஸ்கிரீன்ஷாட்

Whitelist of masks and protective clothing

முகமூடிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகளின் அனுமதிப்பட்டியல்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கவுன் சான்றிதழ்

Registration letter

பதிவு கடிதம்

முகமூடி சான்றிதழ்

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Mask FDA exemption certificate

முகமூடி FDA விலக்கு சான்றிதழ்

nanchang kanghua

nanchang kanghua

TYPE I DOC

வகை I DOC

TYPE II DOC

TYPE II DOC

TYPE IIR DOC

வகை IIR DOC

Whitelist of masks and protective clothing

முகமூடிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகளின் அனுமதிப்பட்டியல்

பிற தயாரிப்புகளுக்கான CE சான்றிதழ்

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

கங்குவா ஏற்றுமதி விற்பனைச் சான்றிதழ் 190815 1

Kanghua export sales certificate 190815 2

கங்குவா ஏற்றுமதி விற்பனை சான்றிதழ் 190815 2

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3

கங்குவா ஏற்றுமதி விற்பனைச் சான்றிதழ் 190815 3